Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN KLEURENENZO (Boekhandel Deurenberg Kerkrade BV)

Gevestigd te Kerkrade

1. Algemeen

1.1. Onder Kleurenenzo wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Kleurenenzo, Boekhandel Deurenberg Kerkrade BV.

1.2. Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Kleurenenzo voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Kleurenenzo voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Kleurenenzo erkend.

1.5. In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6. Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Kleurenenzo.

2.2. Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Kleurenenzo eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Kleurenenzoof een door Kleurenenzo verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod

2.3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Kleurenenzo en afnemer hieraan gebonden.

2.4. Aanbiedingen van Kleurenenzo gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5. Kleurenenzo kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1. Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2. Prijzen vermeld in de webwinkel van Kleurenenzo zijn altijd inclusief omzetbelasting (BTW).

3.3. Kleurenenzo garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.4. Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

4. Aflevering

4.1. Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 24uur tot 5 werkdagen na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Kleurenenzo verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Kleurenenzo bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2. Afhankelijk van de waarde van de levering dient de afnemer voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4. Aan de leveringsplicht van Kleurenenzo zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kleurenenzo geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5. Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

4.6.Bij een verzamelbestelling waarvan één of meerdere artikelen in reservering is, wordt pas uitgeleverd als de bestelling compleet is.

 

5. Levertijd

5.1. Een door Kleurenenzo opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Kleurenenzo zijn, waarna Kleurenenzo zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Kleurenenzo (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

6. Ontbinding

6.1. Onverminderd de rechten van Kleurenenzo opbasis van de wet is Kleurenenzo gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Kleurenenzo omstandigheden ter kennis komen die Kleurenenzo goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Kleurenenzo bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Kleurenenzozich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Kleurenenzo bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3. De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Kleurenenzo, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Kleurenenzo heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Kleurenenzo. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Kleurenenzo na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

 

7. Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Kleurenenzo geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Kleurenenzo en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2. Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Kleurenenzo de verbintenis had moeten nakomen.

7.3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Kleurenenzo niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4. Indien Kleurenenzo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

8. Garantie

8.1. Kleurenenzo biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2. Kleurenenzo is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Kleurenenzo deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Kleurenenzo. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Kleurenenzo schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4. Indien klachten van de afnemer door Kleurenenzo gegrond worden bevonden, zal Kleurenenzo naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kleurenenzoen mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Kleurenenzo tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Kleurenenzo gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Kleurenenzo voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5. Kleurenenzo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegensKleurenenzo in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Kleurenenzo en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

9. Betaling

9.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels vooruitbetaling plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van minimaal 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

9.3. In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Kleurenenzo en de verplichtingen van de afnemer jegensKleurenenzo onmiddellijk opeisbaar.

9.4. Indien Kleurenenzo haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

9.5. Indien Kleurenenzo kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. De eigendom van alle door Kleurenenzo aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Kleurenenzo zolang de afnemer de vorderingen van Kleurenenzouit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Kleurenenzo wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2. De door Kleurenenzo geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Kleurenenzo of een door Kleurenenzo aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Kleurenenzo haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Kleurenenzo zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Kleurenenzo.

 

11. Privacy en Veiligheid

Kleurenenzo.nl respecteert uw privacy. Uw persoonlijke informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld en wordt alleen gebruikt om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Uw gegevens zullen te nimmer aan derden verkocht of doorgegeven worden.

Kleurenenzo.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten voor de volgende diensten:

  • Uw naam, e-mailadres, adres en betaalgegevens worden gebruikt om uw bestelling uit te voeren en om u op de hoogte te houden van het verloop van uw bestelling;
  • Uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestellingen worden opgeslagen in een door uzelf te beheren persoonlijk inlogaccount;
  • Indien u bij het aanmaken van een persoonlijk inlogaccount heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan gebruiken wij uw e-mail adres hiervoor; 
  • Wij gebruiken niet-gepersonaliseerde gegevens om onze site verder te verbeteren en te ontwikkelen.


Cookies

Om ervoor te kunnen zorgen dat je plezierig op Kleurenenzo.nl kunt winkelen en om je te verrassen met de juiste artikelen maken we gebruik van cookies. De cookies zijn veilig en kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen. Je kunt de cookies altijd weggooien via de opschoonfunctie in je browser. We gebruiken cookies voor:

  • Algemene webwinkel functionaliteit (inloggen, winkelwagen, afrekenen, reviews)
  • Analyse en statistieken tools
  • Het kunnen bieden van Social Sharing functionaliteit


Veilig winkelen

Kleurenenzo.nl.nl maakt gebruik van beveiligde servers. Deze servers zijn fysiek alleen toegankelijk voor daartoe geauthoriseerde medewerkers. Uw betalingstransactie wordt geverifieerd en uitgevoerd op speciaal daartoe ingerichte en beveiligde servers van derden (Pay.nl).

Indien u nog vragen mocht hebben over uw veiligheid en privacy bij Kleurenenzo.nl, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u graag verder. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie omtrent dit onderwerp.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Kleurenenzogeleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, suigeneris databankrechten, etc., uitsluitend bij Kleurenenzo en/of haar leveranciers.

12.2. Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

13. Toepasselijk recht

13.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kleurenenzo is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

14. Geschillen

14.1. De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Kleurenenzo op het nummer van Boekhandel Deurenberg Kerkrade BV (045) 744 07 07, bereikbaar van maandag 12.00 – 18.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur of per e-mail: info@kleurenenzo.nl. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

14.2. De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Update: augustus 2015